Довідково-бібліографічний апарат

Фонди бібліотечного комплексу мають значний довідково-бібліографічний апарат.

Перед за все це – фонд довідкових видань (ФДВ), який відіграє важливу роль у навчальному процесі. ФДВ представлений широким спектром універсальних та фахових енциклопедій, довідників, словників, атласів як у друкованому, так і в електронному вигляді. Зокрема:

Енциклопедичні видання:

 • «Економічна енциклопедія: У 3-х т.»,
 • «Современная экономическая энциклопедия»,
 • «Енциклопедія банківської справи»,
 • «Большая медицинская энциклопедия»,
 • «Медицинская энциклопедия»,
 • «Психотерапевтическая энциклопедия»,
 • «Энциклопедия социальной работы»,
 • «Большая историческая энциклопедия»,
 • «Энциклопедия олимпийского спорта: В 5-и т.»,
 • «Энциклопедия современного олимпийского спорта»,
 • «Енциклопедія видавничої справи»,
 • «Книга: энциклопедия»,
 • «Мала енциклопедія етнодержавознавства»,
 • «Страны и народы: Популярная энциклопедия»,
 • «Большая энциклопедия массажа»,
 • «Иллюстрированная энциклопедия массажа».

Довідники:

 • «Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник: У 6-и т.»,
 • «Детская патопсихология. Нарушения психики ребёнка: Психологическая энциклопедия»,
 • «Универсальный энциклопедический справочник в таблицах»,
 • «500 впливових особистостей»,
 • «Европейские университеты: Международный имиджевый каталог-справочник»,
 • «Справочник домашнего доктора»,
 • «Справочник школьника»,
 • «50 гениев, которые изменили мир»,
 • «Видатні постаті в історії України»,
 • «Країни світу»,
 • «Неразгаданные тайны человечества» та інші.

Словники:

 • «Короткий енциклопедичний словник з культури»,
 • «Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України»,
 • «Толковый экономический и финансовый словарь»,
 • «Экология: Юридический энциклопедический словарь»,
 • «Словник юридичних термінів»,
 • «Інформатики та комп’ютерна техніка: Короткий тлумачний словник»…

Великі атласи, такі як:

 • «Україна на стародавніх картах»,
 • «Загальногеографічний атлас України»,
 • «Атлас світу»,
 • «Герби міст України»,
 • «Атлас анатомии человека»,
 • «Атлас по анатомии»,
 • «Anatomie pro vytvarniky».

Велика кількість лінгвістичних словників:

 • «Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики»,
 • «Новий тлумачний словник української мови: У 3-х тт.»,
 • «Короткий тлумачний словник української мови»,
 • «Словник української мови: У 4-х т.»,
 • «Новий українсько-російський, російсько-український словник»,
 • «Український орфографічний словник»,
 • «Словник синонімів української мови»,
 • «Словник антонімів української мови»,
 • «Словник наголосів»,
 • «Російсько-український словник. Термінологічна лексика»,
 • «Україна в словах: мовокраїнознавчий словник-довідник»,
 • «Фразеологічний словник української мови»,
 • «Екологія українського слова: Практичний словник-довідник»,
 • «Словник-довідник з фразеологічної деривації»,
 • «Ожегов С.И. Словарь русского языка»,
 • «Словарь этнолингвистических понятий и терминов».

Мовні галузеві словники:

 • «Українсько-англійський юридичний словник»,
 • «Англійсько-український юридичний словник»,
 • «Українсько-російський економічний тлумачний словник»,
 • «Українсько-російський психологічний тлумачний словник»,
 • «Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини» тощо.

При виконанні різноманітних запитів читачів використовується серія довідників В.Болгова:

 • «Хто є хто…», яка охоплює всі регіони України,
 • «Україна медична: Лікар ІІІ тисячоліття»,
 • «Народна і нетрадиційна медицина України»,
 • «Ректор третього тисячоліття»,
 • «Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України».

Поширюється фонд статистичних видань Миколаївського головного управління статистики, це – і статистичні щорічники Миколаївської області, і галузеві статистичні збірники та доповіді.

Останнім часом співробітники бібліотеки для задоволення бібліографічних та фактографічних запитів користувачів все більше використовують електронний довідковий апарат. Це – електронний каталог та електронний фонд бібліотеки, а також електронні бібліографічні, довідкові та повнотекстові ресурси мережі Інтернет, які доступні за допомогою ЕОМ.

Активно використовується система каталогів і картотек:

 • електронний каталог;
 • алфавітний каталог;
 • систематичний каталог;
 • систематична картотека статей;
 • картотека дипломних робіт;
 • картотека електронних видань;
 • картотека періодичних видань;
 • науковий потенціал викладачів ММІРЛ “Україна”;
 • картотека правознавчої літератури (для кафедри правознавства).
Каталоги

Побудова систематичного каталогу (СК) за галузями знань дає найбільші можливості інформувати читачів про розвиток і досягнення кожної науки, а також оперативно і повно задовольняти їхні запити при доборі потрібної літератури. Тематика систематичного каталогу універсальна. У каталозі відображаються фонди всіх відділів бібліотеки.

Систематичний каталог включає всі види видань, які є у фондах бібліотеки: книги, брошури, продовжувані видання, автореферати дисертацій. Каталог включає літературу, видану російською, українською та іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою тощо).

Спосіб групування матеріалу в СК – систематичний. Розстановка карток у межах кожного ділення – за алфавітом. У каталог включені картки основні, додаткові і посилальні.

Відображення нових надходжень у каталозі відбувається щомісяця.

Алфавітний каталог (АСК) виступає оcновним елементом довідково-бібліографічного апарату. Завдяки своїй структурі алфавітний каталог має змогу інформувати про авторський склад фонду. Каталог за своєю тематикою є універсальним. В АСК відображені фонди всіх підрозділів бібліотеки. І також відображені такі види видань: книги, брошури, серійні видання, автореферати дисертацій.

Каталог включає літературу, видану мовами: українською, російською, іноземними. Спосіб групування – алфавітний. Розстановка карток у межах кожного ділення каталогу: алфавітно-хронологічний порядок. У каталозі подані картки: основні, додаткові, відсилкові, довідкові.

Електронний каталог містить інформацію про всі документи бібліотеки, надаючи можливість здійснювати їх пошук за різними ознаками: автор, співавтор, назва, рік видання тощо.

Систематична картотека журнальних статей.

Картотека журнальних статей ведеться з 2004 року. Характер картотеки – постійний, виконує інформаційно-бібліографічну функцію. Тематика картотеки галузева. В ній відображаються матеріали фахових періодичних видань, найбільш актуальні статті з журналів, які отримує бібліотека, із загальних проблем науки, техніки, економіки, спорту та туризму, гуманітарних та суспільно-політичних наук тощо. Картки з описами на ці статті розташовано за роздільниками у зворотньому хронологічному порядку.

Значне місце в ДБА займають тематичні картотеки:

 • Картотека дипломних робіт систематизує бібліографічні описи на дипломні та магістерські роботи студентів ММІРЛ “Україна”. Картки містять відомості про автора, назву дипломної чи магістерської роботи, прізвище наукового керівника, рік та місто захисту. Розташовані вони за фахом та роком захисту роботи, а також за алфавітом прізвищ авторів.
 • Науковий потенціал викладачів ММІРЛ “Україна” представляє описи друкованих видань викладачів інституту: монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, статті з періодичних та серійних видань, тези доповідей. Картки з описами розташовано в алфавіті прізвищ викладачів у хронологічному порядку.
 • Картотека електронних видань у систематичному порядку розкриває зміст електронного фонду бібліотеки.
 • Картотека періодичних видань надає відомості про загальногуманітарні, політичні, економічні, фахові газети, журнали, серійні видання, які отримує бібліотека за останні роки.
 • Картотека правознавчої літератури дублює відділ Систематичного каталогу «Право. Юридичні науки», в якому представлено описи на галузеву правознавчу літературу, книги з історії права, кримінології, судової системи. Ця картотека розташована на кафедрі правознавства за адресою: вул. Військова, 22.