Циклова комісія з суспільно-гуманітарних дисциплін

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Голова циклової комісії Половченя Алла Борисівна, старший викладач циклової комісії.

Освіта: У 1984 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Статистика» і отримала кваліфікацію економіста. У 2000 році закінчила Одеськийдержавний університет за спеціальністю «Правознавство» і отримала кваліфікацію юриста.

Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання у сфері освіти.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Олійник Олег Олександрович

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат юридичних наук.

Освіта: У 1999 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і отримав кваліфікацію юриста.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Сфера наукових інтересів: правознавство.

 

Мірошкіна Наталія Валеріївна

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат філософських наук.

Освіта: У 1995 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія» і отримала кваліфікацію вчитель історії та права. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю «Діалектика і методологія пізнання». У 2007 році закінчила магістратуру ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальностями «Правознавство» та «Психологія».

Сфера наукових інтересів: філософія, логіка, соціологія.

Гроза Андрій Дмитрович

Посада: старший викладач циклової комісії, кандидат фізико-математичних наук.

Освіта: У 1984 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю  «Радіофізика і електроніка (нелінійна оптика)». У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 2006 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Економічна кібернетика» і отримав кваліфікація магістра з економічної кібернетики.

Сфера наукових інтересів:технології надання дистанційних освітніх послуг.

 

Василевич Андрій Валерійович

Посада: старший викладач циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

Освіта: У 1988 році закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Мова і література (англійська і німецька)». У 2005 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад» і отримав кваліфікацію магістра з перекладу (англійська та німецька мови). У 2007 році закінчив ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи навчання англійської мови.

 

Кандюк-Лебідь Світлана Володимирівна

Посада: викладач ІІ категорії циклової комісії, Спеціаліст І категорії

Освіта: У 2003 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова та література, мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію учителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. У 2004 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Українська мова та література» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладач української мови та літератури.

Сфера наукових інтересів: українська мемуарна література ХІХ століття; професійна етика журналістів; теорія журналістикознавства.

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Головною особливістю циклової комісії із суспільно-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами різних спеціальностей, допомагають здобути навички та уміння, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

Педагогічний склад циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько-патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності в громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Основною метою циклової комісії є удосконалення якості підготовки студентів у професійному аспекті, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, включення до планів практичних занять проблемних завдань, створення навчально-методичної бази для самостійної роботи з дисциплін, електронних посібників, проведення методичної та наукової роботи. Саме тому основним завдання циклової комісії є акумулювання усіх нововведень, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати здобувачам вищої освіти, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, З ЯКИХ ЦИКЛОВА КОМІСІЯ Є ВИПУСКОВОЮ

Циклова комісія з суспільно-гуманітарних дисциплін є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «молодший спеціаліст»

  • галузі знань 06 «Журналістика» 061 «Журналістика»;
  • галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»;
  • галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061 «ЖУРНАЛІСТИКА»

Професія фахівця з видавничої справи та редагування здавна користується повагою та шанується широкою громадськістю. Видавнича справа є важливою ланкою життя сучасного суспільства. У сучасних умовах розвитку різних форм власності та господарювання, поступового переходу до нових економічних відносин навіть молодший спеціаліст з видавничої справи та редагування спроможний одночасно виконувати кілька функцій, які ще нещодавно були притаманні різним спеціальностям: складальника, коректора, верстальника, макетувальника, оформлювача тощо.

Сьогодні докорінно змінюється структура редакційно-видавничих підрозділів, переглядаються функціональні обов’язки їх працівників. У зв’язку з науково-технічною революцією триває комп’ютеризація суспільства, що у свою чергу, сприяє появі малих видавничих служб при офісах, на малих підприємствах тощо. Це потребує фахівців із знанням видавничої справи, які могли б оперативно та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку, іншу інформацію.

Фахівець із видавничої справи та редагування – це високоосвічена особистість, його діяльність базується на базі глибоких знань національної та світової культури, економічних потреб, особистих досягнень в інформаційній діяльності, вмінні формувати світового інформаційного простору та швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Спеціаліст із видавничої справи та редагування може реалізувати свої здібності у практичній діяльності видавництв, редакцій газет, журналів, радіо, телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність у інформаційному просторі.

Напрямки діяльності фахівця видавничої справи та редагування: сфері видавництва; друкованих ЗМІ; професійних організаціях (виготовлення інформаційної продукції, редагування та підготовка до друку матеріалів); діяльність у громадських організаціях.

Крім того, фахівці із видавничої справи та редагування, які мають обмежені фізичні можливості, можуть працювати в домашніх умовах. Ця спеціальність може задовольнити тих, хто не може перебувати в службовому приміщенні впродовж дня, й надає можливість виконувати роботу редактора, кореспондента чи коректора вдома – у зручний для себе та родини час.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 061 «Журналістика» можуть обіймати такі посади, як: коректора або молодшого редактора – книжкового видавництва будь-якої форми власності; редакції радіомовлення чи телебачення; рекламної агенції чи рекламного відділу; видавництв навчальних закладів, наукових інститутів; видавництв підприємств та фірм, громадських, наукових, релігійних організацій, політичних партій; друкарень та інших редакційно-видавничих підприємств;секретар адміністрації – в держаних органах законодавчої або виконавчої влади; справочинця (діловода) будь-якої організації, що потребує таких фахівців.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті пройшли глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискує час і розширює доступ до різноманітних областей знань. Не прийняти можливостей, що пропонує інформаційна революція – означає повернутися спиною до майбутнього і до життєво важливих потоків інформації, які складають живлячу силу часу.

На даний час існує дуже багато прикладних програм для роботи як з локальними так із глобальними мережами. Вони створені таким чином, що простому користувачу дуже просто працювати з мережею, не вникаючи в принципи функціонування мереж. У зв’язку із швидкими темпами розвитку, застосуванням комп’ютерних мереж і впровадження комп’ютерної техніки у всіх сферах життя суспільства обумовлюється потреба у фахівцях з обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Спеціальність забезпечує підготовку студентів в області обчислювальної техніки, створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж Ethernet, ATM, IP-MPLS, Frame Relay, як апаратних, так і програмних засобів і технологій. У блоці спеціальних дисциплін студенти вивчають організацію ЕОМ і систем, протоколи та інтерфейси персонального комп’ютера – PCI, PCI-E, AGP, USB, CAN, SATA, IDE, SCSI; мови програмування високого рівня – С++, Visual BASIC, Java; технологію програмування, системне і прикладне програмне забезпечення, мікропроцесорні системи, обчислювальні системи високої продуктивності, спеціалізовані ЕОМ, розподілені обчислювальні системи і технології, основи створення і моделювання обчислювальних систем, операційні системи – UNIX, FreeBSD, Linux, Solaris, Windows XP, 2000, 2003 Server та інші.

Після закінчення здобувачі вищої освіти за освітнім рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (123 «Комп’ютерна інженерія») можуть працювати на підприємствах в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності на посадах: техніка-програміста; техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; інженера з обслуговування комп’ютерних мереж; фахівця у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації; розробки Web-сайтів; оператор обчислювальних машин (ІІ та І категорії); формування та управління електронних баз даних; техніка із конфігурованої комп’ютерної системи; техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру; техніка із системного адміністрування.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 «ПРАВО»

Молодший спеціаліст з права є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму.

Професійна діяльність молодшого спеціаліста з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Молодший спеціаліст з права під час навчання у коледжі набуде таких вмінь:

1.Тлумачити та застосувати закони та інші нормативні акти; юридично правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів.

2.Забезпечувати законність в діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, а також неухильно дотримуватись державної та трудової дисципліни; здійснювати контроль за виконанням законів та інших державних рішень; вживати заходи по запобіганню порушень прав і законних інтересів громадян і організацій; забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян.

3.Складати та оформляти юридичні документи; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.

4.Проводити профілактичну роботу по дотриманню законності і попередженню правопорушень, зміцненню правопорядку; пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян; надавати юридичну допомогу населенню і організаціям.

5.Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; вивчати законодавство і практику його застосування; орієнтуватися в спеціальній літературі, застосовувати сучасні методи наукової організації праці.

У сфері юридичної практики та професійної діяльності молодшого спеціаліста з права виділяється установча, правотворча, правознавча, контрольна діяльність.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є:

— Індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката);

— Нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);

— Консультації з питань комерційної діяльності і управління;

— Управління і нагляд в сфері оподаткування;

— Діяльність системи по виконанню покарань;

— Охорона і забезпечення громадського порядку.

Фахівець за кваліфікацією «молодший спеціаліст з права» здатен виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади:помічника прокурора; помічника арбітра арбітражного суду; радника; юрисконсульта.