Студентське самоврядування

Положення про Студентське самоврядування Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету „Україна»

1. Загальні положення

1.1. Самоврядування студентів Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Вищого Навчального Закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна» (далі — самоврядування) — це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління інститутом, які визначаються ректором, директорами інститутів, деканами факультетів і здійснюється студентами відповідно до мети та завдання, що стоять перед студентами.

1.2. Самоврядування — це право та реальна здатність академічної громади, яке гарантується державою та статутом Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (далі — ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”), самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до компетенції студентського самоврядування.

1.3. Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів і аспірантів, набуття ними якостей та навичок лідерів, організаторів, керівників, реалізації їхніх конституційних прав.

1.4. Самоврядування виражає інтереси всіх студентів інституту, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.5. Усі студенти, які навчаються в ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна», мають рівні права на участь у студентському самоврядуванні. Будь-яке обмеження студентів на участь у самоврядуванні залежно від джерел фінансування їхнього навчання, наявності у них громадянства України, терміну навчання та рівня їх академічної успішності, за мовними чи іншими ознаками забороняється.

1.6. Основна мета самоврядування — сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом .їхніх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.

1.7. Самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності, має право мати власну символіку.

1.8. У своїй діяльності органи самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» та цим Положенням, не дублюють функції деканатів та керівників підрозділів, користуються допомогою і підтримкою ректорату, незалежні від політичних організацій.

1.9. Рішення самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» мають рекомендаційний характер для адміністрації інституту та є обов’язковими для виконання членами студентського самоврядування та всього студентського колективу.

2. Основні функції, завдання, напрями та принципи діяльності студентського самоврядування

2.1. Органи студентського самоврядування:

· сприяють формуванню у студентів інституту патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, гідності;

· забезпечують захист прав та інтересів студентів в органах державної влади та управління, сприяють задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

· допомагають адміністрації інституту в організації навчально-виховної роботи в інституті та на факультетах і сприяють її проведенню;

· координують діяльність старост академічних груп;

· здійснюють контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

· сприяють пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, наданню їм всебічної допомоги;

· сприяють створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом йоге залучення до різноманітних видів творчої діяльності — науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

· сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

· сприяють участі у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях;

· беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводять вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів тощо;

· пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

· залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на території інституту;

· створюють, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням із адміністрацією інституту, факультетів різні студентські гуртки, об’єднання, клуби за інтересами, конструкторські бюро, студентські підприємства тощо;

· можуть виступати засновником благодійних фондів;

· організують співробітництво зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляють інститут у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

· представляють інститут у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодіють із органами студентського самоврядування інститутів зарубіжних країн, займаються організацією міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

· здійснюють пошук робочих місць для студентів інституту, сприяють створенню нових робочих місць для студентів у рамках інституту, а також сприяють працевлаштуванню випускників;

· проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні та виселенні студентів, а також сприяють поліпшенню соціально-побутових умов проживання в гуртожитках;

· здійснюють інформаційну та видавничу діяльність;

· підвищують розвиток органів студентського самоврядування;

· приймають свої внутрішні акти, що регламентують їхню організацію та діяльність.

2.2. Принципи діяльності самоврядування:

· повага інтересів та переконань кожного студента інституту, повага думок як більшості, так і меншості;

· колегіальність у прийнятті рішень і персональна відповідальність за їх виконання;

· періодична звітність виборних осіб перед студентами, які їх обрали, про свою діяльність;

· свобода думок, переконань, дискусій, повна гласність у роботі всіх виборних осіб.

2.3. Для виконання перелічених завдань Студентський Парламент ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»:

а) представляє та захищає свої законні інтереси, інтереси студентів інституту в державних органах та громадських об’єднаннях;

б) може брати участь у формуванні студентських фракцій у вчених радах інституту, факультетів;

в) аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових умов та інших питань життєдіяльності інституту та звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

г) може вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

д) може вносити пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності Студентської Ради інституту;

є) одержує від адміністрації інституту об’єктивну та повну інформацію з питань, шо стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні заходи;

є) бере участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов’язаних зі студентським життям;

ж) здійснює інформаційну роботу серед студентів;

з) проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу інституту.

3. Права та обов’язки органів студентського самоврядування

3.1. Органи студентського самоврядування:

· допомагають адміністрації інституту, факультетів (інститутів) у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

· допомагають адміністрації інституту, інститутів, факультетів у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

· регулярно інформують студентів з усіх питань життя інституту, що їх стосуються;

· звітують перед студентами інституту про виконану роботу;

· беруть участь у формуванні своїх фракцій у Вчених Радах Інституту, інститутів та факультетів;

· аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності інституту і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

· вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;

· вносять пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів самоврядування студентів;

· беруть участь у вирішенні спірних питань, пов’язаних із накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку інституту;

· беруть участь у роботі стипендіальних комісій;

· одержують від адміністрації інституту об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

· беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов’язаних зі студентським життям;

· беруть участь в інформатизації інституту;

· беруть участь у прийнятті рішення про відрахування студентів із інституту;

· проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу інституту.

4. Участь студентів у роботі Вченої Ради ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»

4.1. До складу Вченої Ради ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» входять виборні представники студентів відповідно до квоти, визначеної у статуті ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна», яка має складати не менше 15 відсотків. Виборні представники студентів обираються органом студентського самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна».

5. Організаційна структура студентського самоврядування

5.1. Самоврядування здійснюється:

· на рівні академічної групи — старостою групи та його заступниками;

· на рівні факультету — Студентською радою факультету на чолі з головою;

· на рівні інституту — Студентською радою інституту на чолі з головою;

· на рівні ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» — Студентським парламентом на чолі з головою.

5.2. В інституті створюються та діють органи самоврядування: Студентський Парламент; Студентське наукове товариство; Старостат. Як правило, Студентське наукове товариство і Старостат очолюють заступники голови парламенту.

5.3. Вищим органом самоврядування студентів інституту є Конференція студентів інституту. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності самоврядування.

Делегатів на Конференцію студентів інституту обирають на Конференціях студентів факультетів (інститутів). Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів факультету (інституту). На конференцію самоврядування факультету (інституту) обираються делегати за нормами 2 (два) делегати від академічної групи студентів, на конференцію інституту — 1 (один) делегат від академічної групи студентів.

Загальна кількість делегатів має бути не менше 1% від кількості студентів інституту.

До складу делегатів Конференції студентів інституту за посадами входять голови органів самоврядування студентів ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна».

Конференцію студентів інституту проводять не рідше за один раз у навчальний рік. Позачергові конференції студентів інституту скликають за вимогою не менше ніж 10% студентів інституту або Студентського Паламенту (далі — СП), чи за ініціативою ректорату інституту.

Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції.

Засідання Конференції є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції.

Конференція студентів інституту обирає головуючого, президію, секретаря і лічильну комісію Конференції.

Протокол Конференції підписують головуючий та секретар Конференції.

Рішення Конференції студентів інституту є обов’язковими для виконання органами самоврядування студентів та носять рекомендаційний характер для адміністрації інституту.

Конференція студентів інституту:

· заслуховує звіти голів органів самоврядування;

· ухвалює «Положення про студентське самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна», вносить зміни та доповнення до нього;

· визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій самоврядування студентів інституту;

· обирає секретаря СП інституту;

· заслуховує зведений звіт про фінансову діяльність органів самоврядування;

· обирає членів СП; голів комісій СП та голову СП.

5.4. Засідання СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів.

5.5. На засіданнях органів студентського самоврядування ведеться протокол, який підписується головою або його заступником та секретарем.

5.6. Органи студентського самоврядування інституту діють згідно зі своїми Положеннями та керуються цим.

5.7. Вищим колегіальним представницьким органом самоврядування студентів ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» є Студентський Парламент (далі — СП).

До складу СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» за посадами входять:

· голова СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· голови Студентських Рад інститутів, які виконують функції заступників голови СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· секретар СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· голови Студентських рад факультетів ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· голови комісій СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна».

5.8. Голови Студентських Рад інститутів та факультетів ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» обираються прямим відкритим голосуванням за участю всіх студентів (делегованих представників) відповідного інституту або факультету ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна». Вибори є правомірними за наявності не менше 2/3 від загальної кількості студентів інституту або факультету. Термін повноважень Голови Студентської Ради інституту ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» складає один рік.

5.9. Засідання СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» відбувається не рідше за один раз на місяць. Позачергове засідання СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» скликається на вимогу президента СП, секретаря СП або на вимогу одного з членів СП.

5.10. Засідання є правомірним за наявності всіх членів СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» або за участі повноважного представника тієї організації, голова якої відсутній із поважної причини.

5.11. Головування на засіданні відбувається почергово кожним із членів СП, окрім секретаря.

Рішення СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» підписує головуючий на засіданні СП та секретар.

5.12. Рішення СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» носять рекомендаційний характер для адміністрації інституту і набувають остаточної чинності після розгляду на засіданнях керівних органів усіх організацій самоврядування інституту.

5.13. СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»:

· організовує діяльність студентського самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· визначає позицію студентського самоврядування в інституті з актуальних питань студентського життя;

· представляє студентське самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» в органах управління інституту, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

· приймає рішення в межах своїх повноважень;

· скликає щорічну та позачергову конференції студентів інституту;

· бере участь у формуванні студентської фракції у Вченій Раді ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» згідно з квотами, встановленими Законом України «Про вишу освіту»;

· вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди.

5.14 У складі СП створюються комісії:

· культури та мистецтва;

· інформації;

· науки;

· освіти;

· захисту прав та інтересів студентів;

· спорту та туризму;

· зовнішніх зв’язків;

· соціальної політики.

5.15. До складу кожної з комісій входять голови відповідних комісій студентських рад факультетів.

5.16. Старостат — дорадчий орган при СП, керівництво яким здійснює заступник голови ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна».

Старостат збирається не рідше за один раз на місяць. Засідання старостату є правочинним за наявності 2/3 старост.

Старостат обирає зі свого складу секретаря старостату, який відповідає за ведення протоколу засідань та явку старост на засідання старостату.

5.17. Студентська рада факультету обирається на Конференції (загальних зборах) даного факультету з числа своїх студентів. На Конференції факультету обирається голова Студентської ради факультету, секретар та голови відповідних виконавчих комісій студентського деканату даного факультету. Термін повноважень голови Студентської ради факультету складає один рік.

5.18. Студентська рада факультету:

· організовує діяльність та здійснює керівництво студентським самоврядуванням на факультеті;

· погоджує з деканом факультету питання, що стосуються навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету та інше;

· вносить пропозиції про форми заохочення та стягнення студентів та бере участь у розподілі матеріальної допомоги студентам факультету;

· подає пропозиції щодо оцінки роботи викладачів, зміни навчального графіку і розкладу занять;

· формує пропозиції до Студентського парламенту щодо призначення іменних стипендій;

· бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;

· вносить пропозиції до Студентського парламенту та деканату щодо поліпшення умов навчання і побуту студентів та інше;

· здійснює контроль дотримання студентами факультету навчальної дисципліни, нормативно-правових документів, що діють в інституті та стосуються студентів;

· представники Студентської ради факультету у Студентському парламенті мають право з власної ініціативи або за дорученням Студентської ради факультету вносити на обговорення питання студентського життя факультету;

· розглядає питання по створенню відділів виконавчого спрямування та визначає напрямки їх діяльності.

6. Членство в студентському самоврядуванні СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”

6.1. Членство в СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» є добровільним.

6.2. Членами СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» можуть бути студенти денної форми навчання ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна».

6.3. До складу Студентської Ради інституту входять голова Студентської Ради інституту, голови студентських рад факультетів, члени студентських рад.

6.4. Член Студентської Ради інституту має право:

· брати участь у діяльності Студентської Ради інституту, обирати та бути обраним до складу її органів;

· отримувати інформацію про діяльність Студентської Ради інституту;

· вносити пропозиції до Студентської Ради інституту та її виконавчих органів, пов’язані з її діяльністю.

6.5. Член Студентської Ради інституту повинен:

· дотримуватись цього Положення;

· виконувати рішення Студентської Ради інституту;

· брати активну участь у роботі Студентської Ради інституту, не допускати дій, що підривають її авторитет та авторитет інституту в цілому.

6.6. Членство у Студентській Раді інституту припиняється:

· у разі порушення цього Положення;

· за заявою про добровільний вихід зі складу Студентської Ради інституту;

· у випадку закінчення навчання у ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» або відрахування;

· у випадку ліквідації Студентської Ради інституту.

6.7. Відкликання члена Студентської Ради інституту здійснюється за рішенням Конференції студентів факультету або інституту.

7. Функціональні обов’язки органів та посадових осіб студентського самоврядування

7.1. СП інституту:

· координує та направляє діяльність представницьких органів студентського самоврядування факультетів (курсів, груп), делегує представників СП інституту до складу молодіжних та урядових організацій;

· проводить повсякденну роботу щодо захисту прав та інтересів студентів, створює міністерства та призначає їх керівників;

· у разі необхідності формує тимчасові комісії;

· приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх;

· вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про студентське самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна», із їх подальшим ухваленням Конференцією студентів інституту;

· розглядає та затверджує печатки, штампи, бланки, інші реквізити та символіку СП інституту;

· за поданням голови СП інституту або секретаря СП інституту скликає позачергові конференції студентів стосовно дострокового припинення повноважень їх голів;

· скликає Конференцію студентів інституту.

Рішення СП інституту оформлюються протоколом, який підписується особою, що керує засіданням — президентом або заступником президента, та головою Секретаріату. Рішення вступає в силу з моменту його прийняття, якщо інше не оговорено у самому рішенні.

7.2. Голова СП:

· очолює СП та здійснює загальне керівництво СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· діє від імені СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· представляє СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» у Вченій Раді ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· має право скликати позачергову Конференцію студентів інституту;

· скликає засідання СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· має право брати участь у роботі студентських рад факультетів;

· представляє органи студентського самоврядування за межами ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· погоджує з ректором питання, що стосуються навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету та інше;

· вносить пропозиції про форми заохочення та стягнення студентів та бере участь у розподілі матеріальної допомоги студентам факультету;

· подає пропозиції щодо оцінки роботи викладачів, зміни навчального графіку і розкладу занять;

· формує пропозиції до Студентського парламенту щодо призначення іменних стипендій;

· бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;

· вносить пропозиції до Студентського парламенту та адміністрації ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» щодо поліїшіення умов навчання і побуту студентів та інше;

· взаємодіє з іншими органами студентського самоврядування філій ВМУРоЛ „Україна»;

· виконує інші функції в межах своїх повноважень.

7.3. Повноваження голови СП припиняються достроково у разі:

· особистої заяви про відставку;

· неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

· усунення з посади, якщо на Конференції студентів ММІРЛ „України» за це проголосувало 2/3 делегатів.

7.4. Заступник голови СП інституту:

· здійснює повноваження голови СП інституту в разі його відсутності (хвороба, навчання за межами інституту, проходження практики тощо);

· координує діяльність комісій СП інституту;

· допомагає голові СП інституту в його поточній роботі;

· має право брати участь у роботі студентських рад факультетів;

· здійснює інші повноваження за дорученням СП інституту або голови СП інституту.

7.5. Секретар СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» обирається Конференцією студентів інституту з числа студентів терміном на один рік.

Особа, яка висувається на посаду секретаря СП, не повинна бути членом керівних органів організацій самоврядування інституту.

Секретар СП є обраним, якщо за нього проголосувало більшість присутніх делегатів Конференції студентів інституту.

Секретар СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»:

· веде протокол засідань СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» та підписує його разом із головуючим;

· координує виконання поточних та перспективних планів діяльності СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· веде документацію СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· виконує інші функції, що покладені на нього Конференцією та СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна»;

· разом із головою СП інституту підписує від імені СП інституту всі види угод та інші документи;

· інформує членів СП інституту про виконання рішень;

· має право брати участь у роботі студентських рад факультетів.

7.6. Голова Студентської Ради інституту:

· представляє Студентську Раду інституту в СП інституту;

· діє від імені Студентської Ради інституту;

· очолює роботу Студентської Ради інституту;

· координує діяльність старост академічних груп, студентських деканів;

· звітує перед конференцією студентів факультету, інституту та СП інституту.

7.7. Голова студентської ради факультету:

· представляє Студентську Раду факультету в СП інституту;

· діє від імені Студентської Ради факультету;

· очолює роботу Студентської Ради факультету;

· координує діяльність старост академічних груп;

· звітує перед конференцією студентів факультету та СП інституту.

7.8. Комісія культури і мистецтва:

· здійснює пошук нових талантів із числа студентів інституту;

· допомагає під час організації та проведення загальноінститутських та загальноміських заходів;

· допомагає під час організації гуртків художньої самодіяльності та створення клубів за інтересами;

· проводить зустрічі з непересічними людьми — діячами культури та мистецтва;

· проводить вечори відпочинку, конкурси, КВК;

· встановлює та підтримує зв’язки з установами культури.

7.9. Комісія інформації:

· збирає інформацію та доводить до відома студентів рішення, прийняті на засіданнях Вченої Ради інституту, а також інформацію, необхідну для повноцінного функціонування студентського колективу за допомогою інформаційних стендів та оголошень;

· надає матеріал до газети «Глобус України», також може створювати власне періодичне видання;

· пише оголошення про загальноінститутські, загальноміські та інші заходи;

· інформує студентів та викладачів про діяльність і плани роботи СП;

· поновлює інформацію на стендах СП.

7.10. Комісія освіти та виховання:

· проводить контроль за дотриманням студентами навчальної дисципліни;

· здійснює контроль за успішністю та відвідування студентами занять;

· проводить роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість або порушують навчальну дисципліну;

· допомагає першокурсникам в адаптації до навчального процесу.

7.11. Комісія науки:

· організовує студентські науково-практичні конференції, в тому числі міжвузівські та міжнародні, олімпіади та конкурси;

· розвиває творчу активність, ініціативність та самостійність студентів у науково-дослідній роботі, участь студентів у науково-дослідній роботах;

· організовує науково-дослідні роботи на рівні студентських академічних груп;

· організовує підготовку доповідей (рефератів) на семінарські заняття, щорічні конференції інституту, курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, залучення спільно зі студентськими науковими товариствами студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

7.12. Комісія соціальної політики:

· проводить роз’яснювальну роботу про шкідливий вплив паління, алкоголю;

· разом із працівниками психологічної служби та лікарями проводить оперативні рейди та тренінги по запобіганню курінню;

· проявляє ініціативу в наданні допомоги пільговим категоріям;

· проводить різні заходи з метою попередження негативних соціальних проявів поведінки;

· організовує зустрічі зі спеціалістами з напрямків соціальної роботи та молодіжної політики;

· займається пошуком робочих місць для студентів ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» та організовує профільну практику;

· забезпечує участь у русі волонтерів у межах міста та області.

7.13. Комісія спорту та туризму:

· допомагає в організації секцій із окремих видів спорту;

· формує команди з баскетболу, волейболу, футболу;

· допомагає в організації спортивно-масових свят;

· організовує туристичні мандрівки;

· заохочує студентів до занять фізичною культурою та спортом;

· пропагандує здоровий спосіб життя.

7.14. Комісія захисту прав та інтересів студентів:

· сприяє дотриманню студентами правил внутрішнього розпорядку інституту;

· збирає інформацію про порушення прав та інтересів студентства; їх скарги та пропозиції та вирішує проблеми студентської молоді;

· проводить щорічне опитування серед студентів для виявлення проблем студентів;

· подає клопотання до ректора ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» про звільнення чи відсторонення посадових осіб чи професорсько-викладацького складу, при порушенні останніми посадових обов’язків та морально-етичних норм.

7.15. Комісія зовнішніх зв’язків:

· здійснює пошук і встановлення зв’язків із ВНЗ м. Миколаєва, України, інших країн, громадськими організаціями, вивчає їх досвід;

· займається фандрайзинговою кампанією для проектів СП ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”;

· здійснює реалізацію спільних програм (організація обмінів, спільних проектів, свят, конференцій, тренінгів) із іншими організаціями.

7.16. Голови комісій виконують координаційну роботу серед членів своїх комісій, звітують про виконання поставлених їм завдань. Голови комісій факультетів, аналогічних міністерств виконують аналогічні функції.

8. Умови діяльності

8.1. Органи студентського самоврядування інституту мають статус самоврядних неприбуткових організацій, можуть мати права юридичної особи, зокрема печатки з власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземних валютах, нести майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.2. Студенти, органи та посадові особи студентського самоврядування самостійно реалізовують надані їм повноваження.

8.3. Адміністрація ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна” не має права втручатися в діяльність студентського самоврядування.

8.4. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування може здійснюватись за рахунок:

· коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності органів самоврядування студентів у межах Статуту ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”;

· спонсорських коштів;

· добровільних внесків студентів;

· коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

· цільових коштів, спрямованих на основну діяльність органів самоврядування студентів.

8.5. Про свою фінансову діяльність органи студентського самоврядування інституту звітують перед конференцією студентів і аспірантів інституту.

8.6. Адміністрація інституту, факультетів та гуртожитків всебічно сприяє роботі органів самоврядування інституту на всіх рівнях.

8.7. Ректор інституту, декани факультетів своїми розпорядженнями надають органам самоврядування інституту, факультетів у безоплатне користування приміщення з телефонним зв’язком (у межах міста), доступом до інститутської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.

8.8. Адміністрація інституту надає органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов’язаних із їхньою діяльністю.

8.9. Участь студентів у студентському самоврядуванні заохочується наданням пільгових цін в оплаті за надання навчальних послуг, забезпеченням робочими місцями в межах інституту або іншими шляхами.

9. Додаткові положення

9.1. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними після їх ухвалення на Конференції студентів інституту.

9.2. Органи та посадові особи студентського самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів та дій адміністрації ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна», які обмежують права студентів, органів та посадових осіб студентського самоврядування.

9.3. Реорганізація діяльності студентського самоврядування ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна» можлива після внесення змін та доповнень до даного Положення, які вносяться в порядку, зазначеному в п.9.1.