Стратегія розвитку кафедри на 2017-2020 рр.

Стратегія розвитку кафедри журналістики та інформаційних технологій лежить у руслі впровадження в дію Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. і визначає основні цілі і завдання кафедри як структурного підрозділу факультету права та соціально-інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» у розрізі методичної, науково-дослідної та організаційної роботи. Виконання її має сприяти якісним змінам щодо підвищення конкурентоспроможності фахівців спеціальностей «Журналістика», «Видавнича справа та редагування» та «Комп’ютерна інженерія».

Принципами розвитку кафедри є:

 • знання та компетенції майбутніх фахівців формуються через високий науково-професійний потенціал викладачів кафедри, який підтверджується написанням монографій, підручників, навчальних посібників, публікаціями у фахових виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних, та особистими грантами;
 • теоретична та практична підготовка студентів і науково-педагогічних кадрів здійснюються в ході активної науково-дослідної роботи у співпраці з науковими установами і підприємствами, в тому числі у рамках міжнародних наукових проектів;
 • втілення Болонського процесу відбувається шляхом втілення нових форм навчання, в тому числі дистанційного, застосуванням усіх доступних форм міжнародної мобільності студентів і викладачів, співпрацею із спорідненими кафедрами провідних університетів;
 • активізація інноваційної діяльності із впровадження високо технологічних розробок задля зростання науково-технічного потенціалу Миколаївського регіону та України в цілому.

При розробці Концепції кафедри враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:

 1. особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;
 2. креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців з журналістики, видавничої справи та комп’ютерної інженерії;
 3. взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри:
 • між викладачами та співробітниками кафедри;
 • на рівні інституту: між кафедрою журналістики та інформаційних технологій та іншими кафедрами і підрозділами інституту;
 • між викладачами і студентами;
 • на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів;
 • науково-дослідними установами та організаціями,державнимиорганами.

Мета та завдання кафедри можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

 1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів:
 • Удосконалення змісту навчальних планів з урахуванням професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем функціонування та розвитку журналістики та комп’ютерної інженерії.
 • Адаптування програм навчальних дисциплін до європейського освітянського простору.
 • Участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку журналістики та ІТ-освіти у вищих навчальних закладах України.
 1. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу.
 2. Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

 • Застосування у процесі навчання нових технологій та програмнихпродуктів, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у майбутніх фахівців.
 • Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібниківз дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів.
 • Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.
 • Розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій.
 • Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності студентів відповідно до кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, розроблення і запровадження в навчальний процес нових підходів до оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності впродовж семестру.
 • Впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, навчальної практики), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.
 • Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових та дипломних робіт з метою їх впровадження в фінансово-господарську діяльність установ, організацій, підприємств.
 • Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі та здійснення наукових досліджень в розвитку журналістики та інформаційних технологій.

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:

 • Проведення наукових досліджень за НДР.
 • Проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються випускники кафедри та провідні фахівці відповідних галузей.
 1. Виховання студентської молоді.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

 • Сприяння розвитку студентського самоврядування,наданнядопомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.
 • Формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.
 • Використання викладачами кафедри при роботі із студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.
 1. Соціальний розвиток кафедри:
 • Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутовихумов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.
 • Брати участь у загально-академічних заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.
 1. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри
 • Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.
 • Впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп’ютерів з дисциплін кафедри.
 1. Профорієнтаційна робота кафедри:
 • Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як інституту в цілому, так і кафедри зокрема.
 • Посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри.
 • Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг.
 • Посилити зв’язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами даного профілю.
 • Організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загально-інститутських заходів.
 1. Розвиток міжнародного співробітництва:
 • Участь у міжнародних освітніх і наукових програмах.
 • Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку журналістики та комп’ютерних технологій.