Скупський Руслан Миколайович

СКУПСЬКИЙ

РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ,

1972 р.н.

 доктор економічних наук,

завідувач кафедри,

професор б.в.з.

 

1.Освіта: вища.

Закінчив:

— у 1994 р. Український державний аграрний університет (м. Київ) за спеціальністю – «Агрономія»;

— у 1996 р. Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу (м. Київ) за спеціальністю – «Економіка підприємства АПК» та отримав кваліфікацію економіста-бухгалтера.

— 2004 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Організація та ефективний розвиток регіональної системи виробництва насіння зернових культур» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю – 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

— У жовтні 2007 р. було присвоєно вчене звання доцента.

— Травень 2013 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Інноваційний розвиток промислового овочівництва в аграрних підприємствах: теорія, методологія, практика» за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

— За рішенням Атестаційної колегії від 21.11.2013 р. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук із спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

2. Професійний досвід. Загальний стаж роботи: 28 років, в т.ч. науково-педагогічний – 21 років. Зокрема:

— 1994-1996 рр. – головний спеціаліст відділу по розробці та впровадженню ресурсозберігаючих технологій виробництва овочевих культур Інституту споруд штучного клімату УААН (м. Бровари, Київська обл.);

— 1996-2010 рр. – асистент кафедри рослинництва, доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського державного аграрного університету, заступник декана з навчальної роботи (2005-2010 рр.);

— з лютого 2010 р. – доцент кафедри економіки та менеджменту МНУ ім. В.О. Сухомлинського;

— з вересня 2011 р. – доцент, а з лютого 2014 р. професор б.в.з. кафедри економічної теорії НУК ім. адмірала Макарова;

— вересень 2015 р. — квітень 2017 р. – професор б.в.з. кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету ім. П. Могили;

— З квітня 2017 р. і по теперішній час — прийнятий на посаду професора б.в.з., завідувача кафедри підприємництва, управління та адміністрування Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ ВМУРЛ «Університет «Україна».


3. Основні навчальні курси: економічна теорія (політекономія), маркетинг, менеджмент, інноваційно-інвестиційний менеджмент, адміністративний менеджмент, підприємництво, управління інноваціями.

4. Державні та відомчі нагороди:

Подяка МОН України (наказ № 191-к від 14.05.2014 р.)

5. Наукові інтереси: проблеми регіональної економіки та інноваційно-інвестиційного розвитку агропродовольчої сфери, тіньова економіка та процеси детінізації.

Автор 1-єї одноосібної та 2-х колективних монографій. Результати науково-дослідної роботи висвітлено у 104 наукових публікацій у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science (індекс ESCI Thomson Reuters) та інших рекомендованих МОН України. Зокрема:

 

1. Скупський Р.М., Червен І.І., Євчук Л.А. та ін. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання в регіональному АПК / Колективна монографія / За ред. І.І. Червена, Л.А. Євчук. – Миколаїв: Миколаївський ДАУ, 2005. – 440 с.

2. Скупський Р.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового овочівництва в аграрних підприємствах: Монографія / Р.М. Скупський. – Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2013. – 442 с.

3. Скупський Р.М. Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки: Колективна монографія / Р.М. Скупський та ін. / Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 236 с.

4. Скупський Р.М. Агротехнологія та ресурсне забезпечення промислового овочівництва: концепція, регіональні особливості, перспективи / Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – №11 (37). – С. 130-136.

5 .Скупський Р.М. Державне регулювання овочівництва, як базис інноваційного розвитку галузі / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2010. – №2 (19). – С.139-145.

6. Скупський Р.М. Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки, як похідна інноваційного розвитку / Р.М. Скупський, М.В. Волосюк // Бізнес-інформ. Науковий журнал. – 2012. – №11. – С.150-154.

7. Скупський Р.М. Концепція інноваційного розвитку регіонального овочепродуктового комплексу / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2012. – №3 (29). – С.195-202.

8. Скупський Р.М. Науково-технічне та інформаційне забезпечення, як основа інноваційного управління агротехнологічним процесом в овочівництві / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2011. – №1 (22). – С.203-208.

9. Скупський Р.М. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку промислового овочівництва: сучасні аспекти / Р.М. Скупський // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. – 2012. – №1(1). – Ч.2. – С.222-227.

10. Скупський Р.М. Промислове овочівництво: моніторинг сучасних проблем розвитку галузі / Р.М. Скупський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – №7 (17). – С. 328-332.

11. Скупський Р.М. Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності промислового овочівництва / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2012. – №2 (28). – С.249-259.

12. Скупський Р.М. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі /Р.М. Скупський // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2014. — №2. – С.48-57.

13. Скупський Р.М. Марикультура Чорного моря – концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру / Р.М. Скупський // Економічний форум. – 2015. — №1. – С.86-101;

14. Скупський Р.М. Державне регулювання розвитку марикультури в Україні: нормативно-правовий аспект / Р.М. Скупський // Съвременни проблеми на регионального развитие: Събрани статии. Т.1. — Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – С.302-307.

15. Скупський Р.М. Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку / Р.М. Скупський // Продовольчі ресурси: зб. наук. праць. Серія: Економічні науки. / НААН; Ін-т. прод. ресурсів НААН. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. — №3. – С.62-71.

16. Skupskyi R. M., Melnychuk L. S., Shcherbata M. Y. Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems: Scientific bulletin of Polissia. – Chernihiv : ChNUT, 2017. — № 1 (9). — Р. 103-109.

17. Скупський Р.М. Сучасна інвестиційна політика аграрних підприємств: теоретичний контекст формування / Р.М. Скупський, Н.В. Анікєєва // Економіка і фінанси. – 2016. – Спецвипуск. – С. 108-117.

18.Скупський Р.М. Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку/ Р.М. Скупський, Т.Г. Меліх // Вісник ХНАУ.- 2016.- №2.- С.335-348.

19. Skupskyi R. THEORETICAL ASPECTS AND TENDENCIES OF SHADOW ECONOMY IN UKRAINE. «The genesis of genius» Scientific and educational journal; Geneva, Switzerland, December. 2016 # 7. Р. 145-150. ISSN 7634-567X.

20. Skupskyi R.М. THE SHADOW ECONOMY: FEATURES OF DEVELOPMENT. Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. — «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016.- Р. 52-56. ISBN 978-3-903115-63-7

21. Скупський Р.М. Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки. / Манцевич Ю. М., Скупський Р. М., Мельничук Л. С.// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. — №5. – С.99-107.

22. Скупський Р.М. Формування та оцінка збутової політики овочепереробних підприємств: теоретико-методологічний аспект. /Р.М. Скупський, Р.С. Одесюк // Збірник наукових праць ММІРЛ ВНЗ МУРЛ «Україна». Економічні науки. – 2017. – С. 336-352.

6. Тел. (068) 258-50-62

Електронна скринька:    skuruslan@gmail.com