Науково-дослідна діяльність

   Сферою наукових інтересів колективу однодумців є формування організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційного розвитку регіональної соціально-економічної системи в умовах ринкових трансформацій.

Змістовними напрямками наукових досліджень НПП кафедри є науково-дослідна робота за ініціативними темами та іншими видами наукової діяльності, зокрема:

 

 

 

 

   Здійснення НДР науково-педагогічних працівників кафедри за ініціативною тематикою:
—  «Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери регіону»

—  «Тіньова економіка України: тенденції розвитку   та механізми її детінізації»

Скупський Р.М.,

Пилипенко С.М.

—  «Регіональні принципи державної підтримки процесу формування та функціонування зернового підкомплексу» Ганганов В.М.
—  «Механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в регіоні: стратегічний вимір» Зубков Р.С.
—  «Організаційно-економічні механізми удосконалення інвестиційної діяльності підприємств агропродовольчої сфери регіону» Пилипенко С.М.
—  «Удосконалення організаційно-економічних засад маркетингової діяльності підприємств в умовах ринкової економіки» Сидорець Л.В.

 

Наукові здобутки колективу знаходить своє відтворення в:

— участі у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та нарадах з питань сталого розвитку економіки;

— публікаціях наукових статей у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science (індекс ESCI Thomson Reuters) та інших рекомендованих МОН України;

— керівництві науково-дослідною роботою студентів;

— підготовці студентів до перемоги у Всеукраїнських олімпіадах;

— публікації монографій, підручників та навчально-методичних посібників тощо.

Організацію та керівництво підготовкою науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюють д-ри екон. наук Скупський Р.М. та Ганганов В.М., в тому числі через експертизу, відгук, рецензування, редагування:

— авторефератів (2016-2017 н.р. – 10 відгуків);

— опонування кандидатських (докторських) дисертацій (2016-2017 н.р. – 2 дисертації);

— монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, наукових статей;

— наукове редагування періодичних видань інституту.

Підготовкою до захисту дисертаційної роботи на тему «Механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної активності в регіоні: стратегічний вимір» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 — розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на сьогодні займається к.е.н. доц. Зубков Р.С. (науковий консультант: д.е.н., доц. Скупський Р.М.).

Вітаємо

з успішним захистом дисертацій – 2017 !!!

Здобувачів кафедри:

       Меліха Тараса Григоровича на тему «Механізми формування та використання виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Захист відбувся 29 березня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.04 в Одеській національній академії харчових технологій.

Науковий керівник: д.е.н., доцент Скупський Р.М.

     Замазєєву Ганну Володимирівну на тему «Удосконалення інструментарію підвищення інвестиційної привабливості регіональної економічної системи» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Захист відбувся 05 липня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мірошниченко О.В.

Успіхів Вам та подальших професійних звершень !

 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з економічними факультетами провідних університетів України (міста: Київ, Миколаїв, Одеса, Львів, Харків, Херсон, Дніпро) та за кордонних навчальних закладів: країни Балтії, Польща, Чехія тощо.