Коло наукових інтересів кафедри

Науково-дослідна діяльність є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу якісної підготовки студентів випускової кафедри економіка та сфера обслуговування, яка здійснюється за планом інституту та кафедри і пов’язана з підготовкою до професійної діяльності майбутнього фахівця.

Тематика наукових досліджень тісно пов’язана з навчальними дисциплінами напряму підготовки «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності «Економіка». Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у навчальний процес сприяє покращенню якості навчання, дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів та залучати студентів до наукової роботи.

Загальний напрямок науково-дослідних робіт кафедри – розробка теоретичних та методичних основ розвитку напрямків економічної діяльності суб’єктів господарювання на ринку товарів та послуг. Результати наукових досліджень втілюються у наукових та навчально-методичних розробках, які спрямовані на якісне забезпечення навчального процесу та узагальнення сучасної практики діяльності суб’єктів господарювання. Викладачі кафедри є авторами підручників, навчальних посібників, наукових статей, тез доповідей на наукових, конференціях, навчально-методичних рекомендацій та матеріалів для студентів. Випускники кафедри впевнено почувають себе за будь-яких проблемних обставин, оскільки мають усі необхідні знання та навички для успішної роботи за спеціальністю і активно застосовують їх на практиці, орієнтуючись на зміни ринкової ситуації та обираючи відповідні рішення.

Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу з навчальних дисциплін економічного спрямування до світових стандартів відповідно з вимогами Болонської конвенції і методології економічної діяльності країн із розвиненою економікою.

Основні заходи кафедри, що заплановані на 2017/2018 н.р., пов’язані з проведенням науково-практичних конференцій, «круглих столів» з участю спеціалістів-практиків, тематичних дискусій, тренінгів, організацією ділових та рольових ігор, проведенням лекцій з використанням мультимедійного забезпечення тощо, зокрема конференції: «Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві» (м. Миколаїв), «Мій науковий дебют» (м. Миколаїв), «Економічні проблеми розвитку суспільства» (м. Миколаїв), «Наукові досягнення молодих – шлях до професії» (м. Миколаїв), «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності» з міжнародною участю (м. Миколаїв), «Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств» з міжнародною участю (м. Миколаїв), «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» (м. Миколаїв); кругли столи: «Економічна безпека підприємства в умовах економічної кризи», «Економічне управління об’єктом господарювання», «Актуальні питання комп’ютерного програмування», «Стан та перспективи розвитку туризму та готельно-ресторанної справи в Україні»; науково-методичні семінари «Інноваційний розвиток підприємства», «Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної нестабільності».