Кафедра фінансів і обліку

Завідувач кафедри Шаповалова Інга Олексіївна,  доктор економічних наук, професор

Склад кафедри :

  • Шаповалова Інга Олексіївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри;
  • Крайній Володимир Олексійович, к.е.н., доцент кафедри;
  • Басова Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри, доцент;
  • Домбровська Людмила Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри, доцент;
  • Крамаренко Ірина Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри, доцент;
  • Пипкіна Людмила Сергіївна, старший викладач.

Основними напрямами наукової роботи кафедри фінансів і обліку є:

— удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання;

— реформування бюджетної системи та міжбюджетних відносин;

— ефективність функціонування банківської системи;

— розробка та вдосконалення діючих інструментів і важелів фінансового механізму.

Комплексна тема науково-дослідної роботи кафедри: «Формування організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційного розвитку регіональної соціально-економічної системи в умовах ринкових трансформацій».

Результати науково-дослідної роботи кафедри знаходять своє відображення в наукових статтях, у доповідях на конференціях та звітах, а також широко використовуються у підготовці спеціалістів з фінансів.

Основними напрямами наукової роботи випускової кафедри фінансів і обліку за останні роки були фундаментальні та прикладні дослідження викладачів та студентів кафедри, результати яких знаходять своє відображення в посібниках, наукових статтях, у доповідях на конференціях та щорічному звіті за внутрішньовузівською тематикою.

 

Спеціальності, з яких кафедра є випусковою:

 

Спеціальність 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

ОКР: бакалавр, магістр

«Фінанси, банківська справа та страхування»є однією з найбільш престижних спеціальностей  економічного профілю, яка забезпечує підготовку фахівців, що вільно володіють значним обсягом фінансових знань та здатні кваліфіковано ухвалювати фінансово обґрунтовані рішення з питань діяльності підприємств та організацій різних форм власності, формувати їх фінансову стратегію розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур.

Спеціальність спрямована на набуття таких знань та компетенцій:

—  основних засад функціонування ринкової економіки, сучасної теорії та практики господарювання;

—  чинних положень і законодавчих актів України, що стосуються діяльності фінансових установ, перспектив розвитку економіки, ринку фінансових послуг, валютного ринку, бюджетної сфери;

—  з організації бюджетного процесу;

—  теоретичних та організаційних основ фінансового менеджменту, управління грошовими потоками, прибутком, капіталом і активами підприємства;

—  методів техніко-економічного та фінансово-господарського планування, методів аналізу фінансової діяльності;

—  основ фінансового, бюджетного, податкового і міжнародного менеджменту, посередницької, біржової і страхової діяльності;

—  теорії та практики управління страховою компанією, надання страхових послуг, оцінювання ризиків, урегулювання страхових претензій;

—  податкового законодавства, теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, організації роботи податкових органів;

—  системне розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг.

 

Сфера професійної діяльності випускника:

—       Генеральний директор (голова, президент, інший керівник), об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни і т.ін.)

—       Голова правління

—       Директор (начальник, інший керівник підприємства)

—       Керуючий (директор, інший керівник) установою мережі Національного банку України, комерційним банком

—       Керуючий (менеджер) готельним господарством

—       Начальник митниці

—       Головний державний податковий ревізор-інспектор

—       Головний інспектор з контролю за цінами

—       Керівник головного управління

—       Керівні посади апарату місцевих органів державної влади

—       Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

—       Головний бухгалтер, головний економіст та інші

 

Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ОКР: бакалавр, магістр

Облік і оподаткування– унікальна спеціальність, яка пов’язана зі створенням та управлінням інформацією про усі, без винятку, процеси в діяльності сучасного підприємства та держави в цілому.

Бухгалтерський облік ведеться на усіх підприємствах, починаючи від невеликого кіоска з продажу кави на улюбленій вулиці, магазину, піцерії і завершуючи мережами супермаркетів, виробничими і переробними підприємствами, розробниками програмного забезпечення, міжнародними компаніями-виробниками відомих брендів, банківськими установами тощо.

Фахівець з обліку і оподаткування – справжній професіонал, який знає усі процеси, що відбуваються на підприємстві, відстежує зміни в законодавстві та постійно підвищує свою кваліфікацію. Він допомагає керівнику здійснювати ефективне управління підприємством та оптимізувати податкове навантаження.

Представники цієї професії вважаються другими в ієрархії керівництва будь-якого підприємства, організації, фірми. Без їх підпису жоден важливий документ не має юридичної сили.

У цій професії себе знайдуть як спокійні, урівноважені, так і амбітні, що прагнуть до змін, особистості. Особливістю професії є можливість постійного кар’єрного росту від бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, директора підприємства, директора відділення та філії банку, керівника служби внутрішнього аудиту, керівника силових структур, керівника планово-економічних і аналітичних служб підприємств та державних установ. Найбільш кваліфіковані фахівці в сфері обліку і податків стають аудиторами, судово-бухгалтерськими експертами, відкривають власний бізнес або роблять кар’єру у міжнародних аудиторських компаніях.

Розкриття потенціалу наших студентів та його реалізація у професійній площині забезпечується високим професійним рівнем викладачів, які мають наукові ступені за спеціальністю, є практикуючими бухгалтерами і аудиторами.

Диплом зі спеціальності «Облік і оподаткування» дає можливість працювати:

—       головним бухгалтером;

—       фахівцем з управлінського обліку, аналізу та бюджетування;

—       бухгалтером окремої ділянки облікового процесу;

—       керівником економічних служб;

—       фінансовим директором;

—       комерційним директором;

—       керівником банку;

—       начальником податкової інспекції;

—       податковим інспектором;

—       керівником та інспектором у фінансових відділах, казначействах, службах державного фінансового контролю;

—       працівником банку будь-якого відділу;

—       директором аудиторської фірми;

—       аудитором;

—       самозайнятою особою, що надає послуги з обліку та аудиту;

—       викладачем у вищому навчальному закладі

Навчальний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив університету, який складають доктори та кандидати економічних наук, професори та доценти, а також старші викладачі та викладачі вищої категорії, які мають досвід не тільки викладацької, але і практичної роботи.

Навчання на факультеті проводиться за новітніми методиками.

Основу освітньої програми підготовки майбутніх податківців, бухгалтерів та обліковців вищої кваліфікації складають нормативні, гуманітарні, соціально – економічні та професійно орієнтовані дисципліни.

Поряд з обов’язковими дисциплінами студенти вивчають ряд дисциплін за власним вибором.

Практику студенти проходять в податковій службі, пенсійному фонді, фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.