Кафедра психології та спеціальної освіти

Про кафедру

На кафедрі психології та спеціальної освіти здійснюється підготовка за формами навчання очназаочна та дистанційна зі спеціальностей:

016 «Спеціальна освіта»

Бакалавр:

денна форма навчання – 4 роки

заочна форма навчання – 4 роки

Магістр:

денна форма навчання – 1,5 роки

заочна форма навчання – 1,5 роки

053 «Психологія»

Бакалавр:

денна форма навчання – 4 роки

заочна форма навчання – 4 роки

Магістр:

денна форма навчання – 1,5 роки

заочна форма навчання – 1,5 роки

Зарахування на І курс спеціальності 016 «Спеціальна освіта» здійснюється за сертифікатом ЗНО з дисциплін: «Українська мова та література», «Біологія», «Історія України» або «Іноземна мова».

Зарахування на І курс спеціальності 053 «Психологія» здійснюється за сертифікатом ЗНО з дисциплін: «Українська мова та література», «Біологія», «Математика» або «Іноземна мова».

Професійна діяльність студентів напряму підготовки 016 «Спеціальна освіта»

Спеціальна освіта ‑ це виховання, навчання та розвиток дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору. Фахівець зі спеціальної освіти, працює в умовах високого психологічного і комунікативного навантаження. Спілкування в праці інтенсивне.

Сфери застосування:

 • дефектолог, логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, спеціальний психолог у загальноосвітніх, спеціальних школах та інтернатах, у психолого-медико-педагогічній комісії;
 • дефектолог у медико-психологічних центрах;
 • логопед, дефектолог у центрах розвитку;
 • логопед, олігофренопедагог у медичних установах;
 • дефектолог, логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, спеціальний психолог у спеціальних установах і соціальних службах в освіті;
 • дефектолог, логопед у закладах дошкільної освіти.

Кар’єрне зростання в професії залежить від стажу роботи, освіти. В практичній діяльності фахівець зі спеціальної освіти може вирости до методиста або завідуючого (директора) установи ‑ за умови значного стажу, додаткової освіти і високих результатів попередньої роботи. У науковій сфері відкривають дорогу вгору по кар’єрних сходинках навчання в аспірантурі і докторантурі.

Випускник спеціальності 016 «Спеціальна освіта» повинен знати:

 • причини виникнення та особливості аномального психічного розвитку;
 • основи навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи психолого-педагогічної діагностики;
 • зміст програм дошкільного та шкільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи психологічної корекції та зміст психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • методи логопедичної діагностики та корекції дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 • закономірності соціальної адаптації та реабілітації дітей з вадами розвитку.

Випускник спеціальності 016 «Спеціальна освіта» повинен уміти:

 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
 • проводити навчальну та виховну роботу в загальноосвітніх та спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
 • у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
 • вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.

Професійна діяльність студентів напряму підготовки 053 «Психологія»

Психологія – це універсальна професія, тому що психологічні знання допомагають глибше зрозуміти себе, вирішити життєві питання, надати допомогу іншим, уникнути гострих конфліктів; психологічні знання ми застосовуємо для самовдосконалення, пристосування до змін у навколишньому середовищі; вивчення психології сприяє підвищенню ефективності власної професійної діяльності, вмінню розвивати свою справу, налагодженню стосунків між членами трудового колективу, природному наближенню до гармонії з довкіллям.

Сфери застосування:

 • психолог на виробництві;
 • психолог у закладах освіти та виховання;
 • психолог у сфері обслуговування;
 • психолог у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення;
 • психолог у громадсько-політичних організаціях.

Випускник спеціальності 053 «Психологія» виконує такі виробничі функції:

 • діагностична– вивчає особливості людини, групи, різних категорій населення, ступінь і спрямованість впливу на них мікро- та макросередовища;
 • прогностична–програмувати, прогнозувати вплив на обʼєкт соціальної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, моделювати соціальну поведінку цих об’єктів;
 • соціально-профілактична передбачати і приводити в дію соціально правові, юридичні, психологічні, соціально-медичні, педагогічні та інші механізми попередження і подолання негативних явищ, організовувати соціально-терапевтичну, соціально-побутову, психолого-педагогічну, медичну, юридичну та іншу допомогу, забезпечувати захист прав сім’ї, жінок, підлітків, дітей, молоді;
 • правозахисна використовувати весь комплекс законів і правових норм, спрямованих на надання психологічної допомоги, підтримки і захисту населення, як того, що проживає в країні, так і тієї частини, що знаходиться за її межами;
 • соціально-педагогічна‑ виявляти інтереси і потреби людей у різних видах діяльності (виховній, навчальній, освітній, культурно-дозвіллєвій, спортивно-оздоровчій, технічній, художній творчості), залучати до роботи різні установи, (організації, громадські, творчі та інші об’єднання спеціалістів, тренерів, організаторів культурно-дозвіллєвої роботи), сприяти соціалізації особистості;
 • соціально-психологічна– організовувати консультування різного виду, корегувати міжособистісні стосунки, допомагати в соціальній реабілітації всім, хто потребує допомоги, сприяти соціальній адаптації особистості;
 • соціально-медична–організовувати роботу по профілактиці здоров’я, роботу з планування сім’ї, формувати відповідальне ставлення до міжстатевої поведінки, сприяти психологічній підготовці молоді до сімейного життя, сприяти формуванню здорового способу життя;
 • соціально-побутова–сприяти і надавати необхідну психологічну допомогу і підтримку різним категоріям населення (інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, молодим сім’ям);
 • соціально-комунікативна встановлювати контакти з тими, хто потребує допомоги і підтримки, організовувати обмін інформацією, сприяти включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних психологічних служб;
 • морально-гуманістична–надавати психологічній роботі високих гуманістичних ідей, створювати умови для гідного функціонування людини, групи, верств населення в суспільстві;
 • рекламно-пропагандистська– організовувати рекламу психологічних послуг, пропаганду ідеї соціально-психологічного захисту людини;
 • організаційно-управлінська – надавати допомогу в психологічних центрах на підприємствах, в організаціях, за місцем проживання, спрямовувати діяльність психологічних центрів на надання різних видів допомоги і психологічних послуг населенню, в першу чергу малозахищеним верства, окремим людям.