Науково-дослідна діяльність

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Формування організаційно-економічного механізму інвестиційно-інноваційного розвитку регіональної економічної системи в умовах ринкових трансформацій. Шифр та назва галузі знань: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

д.е.н., доцент, професор кафедри

Скупський Р.М.

Виконавці:

к.е.н, доцент

Домбровська Л.В.;

к.е.н, доцент

Крамаренко І.С.;

к.е.н, доцент кафедри

Зубков Р.С.;

к.е.н, доцент

Бассова О.О.;

к.е.н, доцент

Пилипенко С.М.;

к.е.н, доцент кафедри

Крайній В.О.;

ст. викладач

Ляшенко В.В.

2018-2020 рр. Підготовка та захист магістерських робіт. Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. Участь у конференціях різного рівня. Дослідження новітніх проблем (економічного, технологічного, інфраструктурного, екологічного, соціального та культурно-освітнього спрямування), які негативно впливають на інвестиційно-інноваційний розвиток господарського комплексу Причорноморського регіону. Розробка організаційно-економічного інструментарію державного управління інвестиційно-економічного розвитку регіону в умовах переходу на нову доктрину розвитку держави, зокрема через створення маркетингово-іміджевої моделі активізації інвестиційно-інноваційного розвитку регіону та удосконалення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Впровадження результатів у викладанні дисциплін: «Аналіз господарської діяльності»; «Аудит»; «Банківська система»»; «Банківський та кредитний менеджмент»; «Бухгалтерський облік»; «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами господарювання»; «Бюджетна система»; «Гроші і кредит»; «Економіка підприємства»; «Звітність підприємств»; «Інвестиційний менеджмент»; «Інвестування»; «Інноваційний розвиток підприємства»; «Казначейська справа»; «Кредитний менеджмент»; «Макроекономіка»; «Міжнародний бізнес»; «Мікроекономіка»; «Облік і аудит»; «Облік і звітність в оподаткуванні»; «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»; «Облік у банках»; «Облік у бюджетних установах»; «Організація бухгалтерського обліку»; «Податкова система»; «Політекономія/економічна теорія»; «Реінжиніринг бізнес-процесів»; «Самоменеджмент»; «Соціальна відповідальність»; «Соціальна відповідальність держави і бізнесу»; «Статистика»; «Управлінський облік»; «Фінанси»; «Фінанси, грошовий обіг і кредит»; «Фінансовий менеджмент»; «Фінансовий облік»; «Фінансовий ринок». Робота над кандидатськими та докторськими дисертаціями. Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

Отримання вченого звання доцента та професора.

Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.

 
2 Розробка та обґрунтування інноваційної технології педагогічних стартапів у підготовці майбутнього фахівця на засадах кластерного підходу. Шифр та назва галузі знань: 01 «Освіта». Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

к.пед.н., доцент, професор кафедри

Старєва А.М.

Виконавці:

к.пед.н., доцент

Єрмакова І.П.;

к.пед.н., доцент кафедри

Шевченко О.А.;

к.пед.н., доцент

Нікора А.О.

2018-2020 рр. Підготовка та захист магістерських робіт.

Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. Написання наукових робіт (статей) для друку. Участь у конференціях різного рівня. Впровадження результатів у викладанні дисциплін:«Методика викладання», «Дидактика вищої школи» тощо. Розробка та впровадження у практику педагогічної діяльності методичних підходів щодо реалізації різних видів стартапів у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності через створення соціокультурних освітніх кластерів на час дії міні-проектів, які включають діагностико-концептуальний, моделювальний та підсумково-узагальнювальний етапи.

Обґрунтування організаційно-педагогічних умов ефективності впровадження інноваційної педагогічної технології стартапу у вищі навчальні заклади.

Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Отримання вченого звання доцента та професора. Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.  
3 Психолого-педагогічні засади формування особистості в інклюзивному освітньому просторі. Шифр та назва галузі знань: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

к.пед.н., доцент, професор кафедри

Лисенкова І.П.

Виконавці:

к.психол.н., доцент

Мазур В.М.;

к.психол.н., доцент Базика Є.Л.;

к.філос.н., доцент кафедри

Мірошкіна Н.В.

2018-2020 рр. Підготовка та захист магістерських та курсових робіт. Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. Участь у конференціях різного рівня. Дослідження новітніх проблем формування особистості в інклюзивному освітньому просторі. Розробка психолого-педагогічного інструментарію формування особистості в інклюзивному освітньому просторі. Робота над кандидатськими та докторськими дисертаціями. Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Отримання вчених звань доцента та професора. Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.  
4 Інформаційні технології та комунікації: стратегії, тактики, ефективність. Шифр та назва галузі знань: 12 «Інформаційні технології». Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

к.ф.-м.н., доцент кафедри

Завгородній А.В.

Виконавці:

к.філол.н., доцент

Спанатій Л.С.;

к.н.із соц. комунікацій, доцент кафедри Стєкольщикова В.А.;

к.ф.-м.н., доцент кафедри

Гроза А.Д.;

доцент кафедри, заслужений журналіст України

Топчій О.В.;

ст. викладач

Божко О.П.;

ст. викладач

Кандюк-Лебідь С.В.

2018-2020 рр. Вивчення актуальних проблем розвитку журналістики на сучасному етапі та вихід їх на європейський рівень. Впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери діяльності людини.

Підготовка та захист магістерських робіт.

Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. Підготовка наукових робіт (статей) для друку. Участь у конференціях різного рівня. Впровадження результатів у викладанні дисциплін: «Агенційна журналістика»; «Архітектура комп’ютерних систем та мереж»; «Газетно-журнальні видання»; «Електронні видання»; «Журналістська етика»; «Журналістське розслідування»; «Іміджелогія»; «Інформаційні війни»; «Історія зарубіжної журналістики»; «Історія зарубіжної літератури»; «Історія світової видавничої справи»; «Історія української видавничої справи»; «Комп’ютерна графіка»; «Комп’ютерна електроніка»; «Комп’ютерні мережі»; «Культура видання»; «Видавничо-поліграфічні стандарти»; «Літературне редагування»; «Медіакритика»; «Міжнародна журналістика»; «Новітні медіа»; «Основи журналістики»; «Постановка голосу»; «Право видавця і редактора»; «Програмування»; «Публіцистика»; «Радіовиробництво»; «Редагування спеціальної літератури»; «Редагування суспільно-політичної літератури»; «Сучасна українська і зарубіжна публіцистика»; «Телевиробництво»; «Теорія журналістики»; «Технічні засоби виробництва»; «Фотожурналістика»; «Шрифтознавство».

Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Отримання вченого звання доцента та професора. Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Написання і друк підручників та навчально-методичних посібників.  
5 Психолого-педагогічні засади формування особистості в інклюзивному освітньому просторі. Шифр та назва галузі знань: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

д.мед.н., професор кафедри

Білокриницький В.С.

Виконавці:

к.пед.н., професор кафедри

Довгань Н.Ю.;

к.мед.н., доцент кафедри

Шабільянов О.В.;

доцент кафедри

Шавліс Н.А.;

доцент кафедри

Мирян А.М.;

доцент кафедри

Сивопляс О.В.;

ст. викладач

Посєдай Н.І.

2018-2020 рр. Розробка інноваційних технологій в інтегрованому освітньому середовищі.

Розробка організаційних засад інклюзій дітей з інвалідністю в освітнє середовище.

Використання нетрадиційних методів фізичної реабілітації різних верст населення. Підготовка та захист магістерських робіт. Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. Написання наукових робіт (статей) для друку.

Участь у конференціях різного рівня.

Впровадження результатів у викладанні дисциплін: «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології»; «Антропологія»; «Біологія з основами генетики людини»; «Біомеханіка»; «Біохімія»; «Валеологія, рекреалогія та санаторно-курортне лікування»; «Вікова анатомія та фізіологія»; «Гігієна та санітарія»; «Діагностика і моніторинг стану здоров’я»; «Долікарська медична допомога у невідкладних станах»; «Консультування у соціальній роботі»; «Лікувальна фізична культура»; «Масаж загальний і самомасаж»; «Методика навчання основ здоров’я та здорового способу життя»; «Методика проведення соціологічних досліджень»; «Новітні технології у адаптивному фізичному вихованні та фізичній реабілітації»; «Основи медичних знань»; «Основи соціальної реабілітації»; «Основи фізичної реабілітації»; «Підвищення спортивної майстерності»; «Соціальна робота з групами клієнтів»; «Теорія і технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності»; «Теорія та методика реабілітаційної роботи»; «Теорія та методика фізичного виховання»; «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів»; «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи»; «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях»; «Фізіологія людини»; «Фізіотерапія».

Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.  
6 Економічний розвиток підприємств індустрії гостинності в сучасних умовах та їх вихід на світовий рівень. Шифр та назва галузі знань: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

д.е.н., професор

Гаркуша В.М.

Виконавці:

к.т.н., доцент

Пилипенко С.М.;

к.е.н, доцент кафедри

Чичкалюк Т.О.;

к.ф-м.н., доцент кафедри

Гроза А.Д.;

к.е.н., доцент

Гаврилюк С.П.

2018-2020 рр. Вивчення актуальних проблем регіонального розвитку готельно-ресторанної індустрії й туризму та вихід їх на європейський рівень. Впровадження системи управління якості та способи безпеки продуктів харчування. Підготовка та захист магістерських робіт. Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів

Написання наукових робіт (статей) для друку. Участь у конференціях різного рівня. Впровадження результатів у викладанні дисциплін:«Всесвітня спадщина ЮНЕСКО»; «Географія туризму»; «Естетичне оформлення готелів»; «Етнічні кухні»; «Інноваційні технології у готельному господарстві»; «Інноваційні технології у туризмі»;

«Інформаційні системи в туризмі»; «Історія розвитку світового туризму»; «Моделювання економіки»; «Оптимізаційні методи і моделі»; «Організація виробництва»; «Організація готельного господарства»; «Організація і технологія обслуговування в готелях»; «Організація і технологія обслуговування в підприємствах харчування»; «Організація обслуговування туристів в готелях»; «Організація ресторанного господарства»; «Організація ресторанного та готельного господарства»; «Організація транспортних подорожей»; «Охорона праці в галузі»; «Прогнозування соціально-економічних процесів»; «Ринкові дослідження»; «Стратегічний маркетинг»; «Технологія продукції ресторанного господарства»; «Управління економічною діяльністю підприємства»; «Харчова хімія».

Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Отримання вченого звання доцента та професора. Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.  
7 Адміністративно-правове регулювання практичної правової освіти в сучасних трансформаційних умовах. Шифр та назва галузі знань: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна» Керівник:

д.ю.н., професор кафедри

Пихтін М.П.

Виконавці:

к.пед.н., доцент

Нікора А.О.;

к.ю.н., доцент

Шевченко О.Т.;

к.ю.н., доцент

кафедри

Олійник О.О.;

ст. викладач

Половченя А.Б.;

доцент кафедри

Скуратовська Я.О.

2018-2020 рр. Підготовка магістерських робіт. Участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів.

Написання наукових робіт (статей) для друку. Участь у конференціях різного рівня. Впровадження результатів у викладанні дисциплін:«Адміністративне право»; «Господарське право»; «Державне право зарубіжних країн»; «Екологічне право»; «Еристика»; «Конституційне право України»; «Криміналістика»; «Кримінальне право»; «Кримінальний процес»; «Міжнародне право та право ЄС»; «Міжнародне приватне право»; «Організація судових та правоохоронних органів»; «Основи римського приватного права»; «Політологія»; «Теорія держави і права»; «Фінансове право»; «Цивільне і сімейне право»; «Цивільний процес»; «Юридична деонтологія».

Отримання вченого звання доцента та професора. Друк статей у фахових виданнях України та зарубіжжя, в т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. Написання і друк підручників та навчально-методичних посібників.