Забезпечення навчального процесу

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

Інститут здійснює підготовку фахівців на підставі ОКХ, ОПП та навчальних планів, погоджених із головами науково-методичних комісій за фахом, науково-методичним Центром вищої освіти МОН України та затверджених у встановленому порядку.

В документах визначено зміст підготовки фахівців, нормативний термін навчання, кваліфікацію, анотації дисциплін, форми підсумкового контролю та державної атестації. Навчальні плани розроблені на підставі освітньо-професійних програм та структурно-логічних схем підготовки, відповідно до галузевих стандартів. Вибіркова частина навчального плану за вибором студентів містить по декілька предметів, що відповідає потребам регіону та сприяє вирішенню питання індивідуалізації навчання, зокрема для студентів із особливими потребами. Відповідно до навчальних планів щорічно розробляються робочі навчальні плани та розклади навчальних занять.

Цикл дисциплін самостійного вибору визначено з урахуванням вимог до фахівців, потреб регіону, замовників та можливостей працевлаштування випускників-інвалідів (спеціальність «Банківська справа» спеціалізації: «Банківський менеджмент» та «Управління банківськими інвестиціями»; спеціальність «Фінанси» — «Правове регулювання відносин власності» та «Казначейська справа»; спеціальність «Комерційна діяльність» — «Правове регулювання підприємницької діяльності», «Митна діяльність»; спеціальність «Психологія» — «Практична психологія», «Клінічна психологія»; спеціальність «Фізична реабілітація» — «Масаж», «Лікувальна фізкультура», «Психологія здоров’я», «Курортологія»).

У навчальному закладі в наявності навчально-методичне забезпечення з усіх дисциплін, зокрема, розроблені навчальні і робочі навчальні програми дисциплін (за структурою — відповідають вимогам «Положення про організацію навчального процесу ВНЗ України»), плани семінарських, практичних занять, завдання до лабораторних робіт, методичні вказівки і тематика контрольних, курсових робіт (проектів), контрольних завдань для перевірки знань, програми практик, методичні матеріали до виконання дипломних робіт, критерії оцінювання знань і вмінь.

Для студентів-інвалідів навчальні матеріали сформовано на аудіоносіях для прослуховування на музичних центрах і магнітолах. Для студентів із вадами зору передбачено збільшений шрифт лекційного матеріалу та методичного супроводу як на паперових носіях, так і в електронному варіанті. Для роботи зі студентами з вадами слуху (три навчальні групи ≈ 60 осіб) введено три ставки педагогів-дактилологів (сурдоперекладачів).

Інноваційні технології та методики викладання дисциплін, у тому числі для інвалідів, викладачі опановують у школі педагогічної майстерності. Науково-педагогічними працівниками інституту, за період з 2006 року, опубліковано 14 монографій, 47 навчально-методичних посібників, із яких 27 мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Студенти забезпечені методичними матеріалами в друкованому вигляді та в електронному варіанті.

В інституті запроваджено рейтингову систему оцінки знань. Заслуговує на увагу організація практичного навчання студентів зі спеціальностей 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»», яку відкрито в 2007 році та 7.050401 «Туризм». Кафедра туризму увійшла до АЕНТ (Всесвітня школа туризму і готельного господарства), яку очолює Президент Адольф Франц Штайндль (Австрія).

Створена власна бібліотека. Упродовж останніх років спостерігається інтенсивне зростання бібліотечного фонду. Значно збільшився фонд періодичних видань, багато з яких на електронних носіях (371 назв) та фонд електронних видань (2924 назв). Ведеться робота по створенню власного фонду повнотекстових електронних посібників та методичних матеріалів викладачів інституту.

Бібліотека має 8 читальних зали, в тому числі три для електронних підручників. Крім того всі електронні підручники є в локальній мережі інституту, до якої мають доступ всі студенти денного та заочного відділення. Студенти повністю забезпечені підручниками. Крім того, всі студенти заочного відділення постійно отримують електронні підручники на CD-дисках індивідуально.

Кількість комп’ютерів на 100 студентів становить 12,4 (при нормативі 12). Комп’ютери зв’язані локальною мережею та під’єднані до Інтернету. Наявність модемів та додаткового периферійного обладнання (сканерів, принтерів, ксероксів, тощо) дозволяє забезпечити навчання студентів в обсязі, необхідному для сучасного рівня комп’ютеризації та інформаційних технологій.

Придбано потужний сервер для збору, збереження та створення банку даних інформації, згідно із сучасними вимогами переобладнано локальну мережу, прокладено виділену оптоволоконну лінію для прийому Internet, що значно поліпшило швидкість прийому і передачі інформації та сприяло покращенню якості навчального процесу і самостійної роботи студентів.

Створено спеціальну службу технічної підтримки та видавничо-друкарський комплекс, в якому проходить практика та навчання студентів відповідних спеціальностей.

Придбано нову лабораторну техніку (в т. ч. спеціалізовані комп’ютерні стенди, системи вимірювання електричного струму), інструментарій для повноцінного функціонування лабораторій, обладнання та предмети довгострокового користування (навчального, лабораторного обладнання, меблів, оргтехніки та ін.). Це розширює можливості використання активних форм та методів, нетрадиційних підходів до навчального процесу.

Навчальні кабінети та лабораторії оснащені необхідним навчальним, науково-методичним, дидактичним матеріалом. Придбано програмне та відеозабезпечення. Рівень забезпеченості прикладними програмами циклу фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін становить 90%.

Програмно-інформаційне забезпечення освітнього процесу представлено новітніми та високопрофесійними розробками: системне (Liux Ubuntu 7.10; Gutsu; Open Offise 2.3; Opera 9.28; Java; Wine; Ginp.) й інформаційно-правове забезпечення (ЛІГА -ЗАКОН) та ін.

Кабінет психології забезпечений обладнанням для пісочної психотерапії, арт -терапії.

З більшості спеціальностей існують навчальні ліцензовані комп’ютерні програми — віртуальні лабораторії, в яких із використанням програмного забезпечення здійснюється моделювання виробничих процесів за всіма напрямами підготовки фахівців.